Informace o zpracování osobních údajů a o používání cookies

Naší společnosti záleží na soukromí a ochraně vašich osobních údajů a i nadále budeme dodržovat zákony o ochraně osobních údajů. Jakožto správce osobních údajů tímto informujeme o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Za tímto účelem jsme přijali interní normy ochrany osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů - proč zpracováváme vaše data

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – zejména poskytování činností a služeb. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky se jedná o identifikaci vaší osoby.

Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů (např. daňové a účetní předpisy). Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Základní účely zpracování osobních údajů jsou zejména:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • vedení evidence dodavatelů a zákazníků
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek – v případě, kdy jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení a řízení se týká vaší osoby, použijeme v nezbytném rozsahu vaše základní údaje, případně další údaje nezbytné k ochraně našich práv
 • splnění dalších právní povinnosti
 • bezpečnost – pro tyto účely chráníme jak fyzický majetek, tak i data

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti, poskytovat profesionální služby, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme zejména o našich dodavatelích, zákaznících (včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců).

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti
 • adresní údaje: adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, jak nám to ukládají právní předpisy (např. v případě zákona o DPH archivujeme údaje 10 let). Údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.

Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?
Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Zdroje osobních údajů:

Naše společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob a dále tyto údaje získává z veřejných evidencí (např. živnostenský rejstřík), od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme pouze v naší společnosti. Údaje předáváme mimo společnost pouze tehdy, pokud nám to dovolíte nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Zpracovateli osobních údajů jsou zejména:

 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, např. poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů, poskytovatelé IT služeb,
 • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností.

V naší společnosti zpracováváme osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžadujeme i od zpracovatelů osobních údajů.

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde např. o soudy a Policii ČR. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že provádíme my nebo náš smluvní zpracovatel zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, jste oprávněni:

 • požádat o vysvětlení,
 • požadovat, aby naše společnost nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména jste oprávněni požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Pro uplatnění vašich práv nás kontaktujte na mailu info@kadernictvi-smaragd.cz. Vždy vás bez zbytečného odkladu informujeme o vyřízení vaší žádosti. Také máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení pojmů

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat,
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj,
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje pro správce,
 • příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny,
 • zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje zpracovávané při návštěvě internetových stránek

Při hodnocení funkčnosti nebo návštěvnosti našich internetových stránek zpracováváme vaši IP adresu spolu s odvozenou polohou, údaje o používaném zařízení k prohlížení internetu, pohyb na webu, demografické údaje a preference. Při použití kontaktního formuláře na webu (kontaktní formulář zatím není v provozu) zpracováváme vaše osobní údaje, které o sobě poskytnete. Například jméno a příjmení, telefon nebo e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro účely monitorování návštěvnosti internetových stránek a marketingu, přičemž právním základem je souhlas. Dále pro účely řešení dotazů, poptávek a newsletteru (newsletter zatím není v provozu), přičemž právním základem je oprávněný zájem správce.
Proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce je možné uplatnit námitku, načež zpracování zastavíme, dokud neprokážeme, že jsou závažné oprávněné důvody převažující nad zájmy, právy nebo svobodami subjektu údajů, eventuálně, že zpracování je nutné pro výkon či obhajobu práva.

Vaše osobní údaje získáváme díky souborům cookies a aktivitě na internetových stránkách. Zdrojem údajů z kontaktního formuláře je většinou subjekt údajů.

Cookies

Cookies jsou textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobil ve chvíli, kdy internet používáte. Cookies pomáhají správnému a bezpečnému fungování webu i zobrazování relevantní reklamy. Podrobnosti o cookies můžete najít například na webu Wikipedie.

Používáme tzv. funkční, analytické a marketingové cookies. Pro správné zobrazování internetových stránek sbíráme funkční cookies. Pro analytické a marketingové cookies potřebujeme váš souhlas, který získáváme pomocí tzv. cookie lišty na webu, která je v souladu s GDPR.
Analytické a marketingové cookies nám umožňují například analyzovat návštěvnost a praktičnost webu nebo personalizovat zobrazovaný obsah a reklamu. Některé cookies umísťují tzv. služby třetích stran, což je většinou Google Analytics, eventuálně Facebook.

Soubory cookies můžete v nastavení prohlížeče přijmout, odmítnout nebo omezit. Funkční cookies omezit nejde. Cookies je možné z prohlížeče smazat. Podrobné informace o práci s cookies najdete na internetových stránkách vašeho poskytovatele prohlížeče.

hair studio Smaragd s.r.o.
25. 5. 2018

Nastavení souborů cookies